Projekti

8
Feb 2013
Posted By: In: , 0 Comments

U suradnji s djelatnicima tehničke škole Ruđer Bošković odlučili smo potaknuti i osposobiti mlade osobe, prije završetka srednje škole, na poduzetničke poduhvate kroz njihovo  uključivanje u edukaciju o poduzetništvu i izradu proizvoda koji poštuju principe održivog razvoja.

Kroz edukaciju želimo mladima razbiti predodžbu o kompliciranosti poduzetništva, upoznati ih sa situacijom u Hrvatskoj, negativne situacije pretvoriti u prilike, a ne prepreke, podučiti ih kako iskoristiti poticajna sredstva i razviti poduzetnički duh te sve to povezati s praksom. Edukacija će se odnositi na usvajanje osnova poduzetništva, upoznavanje s pojmovima socijalnog poduzetništva i zelenog poduzetništva, informiranje o mogućnostima samozapošljavanja i poticajima koji se nude za isto. Edukacija bi se dotakla i teme osobnog razvoja, kako bi učenicima pružili cjeloviti pristup i pomogli im da pronađu koncentraciju, motivaciju i otkriju u čemu su dobri i čime se u budućnosti žele baviti. Osobnim radom i edukacijom naučit će kako pregovarati sa potencijalnim partnerima i  investitorima te što im je potrebno da bi pokrenuli vlastiti posao.

Učenici će se također educirati o obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti, kroz objašnjenje osnovnih pojmova, primjere dobre prakse iz svijeta i primjere projekata koje smo proveli i planiramo provesti u budućnosti.

Nakon edukacije o poduzetništvu učenici bi pristupili tehničkoj izvedbi projekta gdje bi bili upoznati sa svim tehničkim detaljima koji su potrebni za uspješno provođenje projekta, poput izrade potrebne dokumentacije, prikupljanja ponuda za materijal i usluge, izradu potrebnih elemenata, kompletiranje proizvoda i njegovo testiranje te prezentacija proizvoda i marketing, sve na konkretnim primjerima izrade vjetroelektrane i katamarana.

Kroz zadnji dio projekta, samostalni rad, djecu ćemo učiti  kako kreativne ideje i misli realizirati u stvarnom životu te kako raditi u timu i preuzeti odgovornost za svoje zadatke i postupke.

Cilj projekta je na realnom proizvodu razvijati poduzetničke i tehničke kompetencije učenika. Ovakav pristup daje učenicima uvid u poslovanje i izradu proizvoda, te plasiranje proizvoda na tržište i njegovu prezentaciju. Metode koje ćemo koristiti su learning by doing i peer to peer pristup edukaciji, koje, sudeći prema našim iskustvima, donose pozitivne rezultate u radu s mladima.

Zeleni-poslovi1

Naziv projekta: Zeleni poslovi

Izvoditelj projekta: O.A.ZA.: Održiva Alternativa Zajednici, Tehnička škola Ruđer Bošković, Tehnička škola Tesla

Status projekta: u pripremi

Voditelj projekta: Igor Tačigin

Zeleni-poslovi-2

Comments

comments

8
Feb 2013
Posted By: In: , 0 Comments

In cooperation with the staff of the technical school Ruder Boskovic we decided to encourage and enable young people, before graduating from high school, on entrepreneurial endeavors through and create products on the principles of sustainable development.

Through education we want young people to break the idea of ​​the complexity of entrepreneurship, get to know them with the situation in Croatia, to make negative situations into opportunities, not obstacles, to teach them how to take advantage of incentives and develop an entrepreneurial spirit and everything connect to practice. Training will focus on learning the basics of entrepreneurship, introduction to the concepts of social entrepreneurship and green business, information about self-employment opportunities and incentives that are offered for the same. Education will talk about the topics of personal development, to help students to find the concentration, motivation and discover what they’re good at and what they want to do in the future. With personal work and training they will learn how to negotiate with potential partners and investors, and what to do to start their own business.

Students will also be educated about renewable energy and energy efficiency, through the explanation of basic concepts, examples of good practice from around the world and examples of projects that we have carried out.

After a training on entrepreneurship, students will access technical aspects of the project where they would be introduced with all the technical details that are required for the successful implementation of the project, such as making the necessary documentation, bidding for goods and services, making the necessary elements, completing the product and its testing, product presentations and marketing, all concrete examples of making wind power and catamarans.

Through the last part of the project, independent study, children will learn how they can creative ideas and thoughts realize in real life and how to work in a team and take responsibility for their tasks and procedures.

The project aims to develop entrepreneurial real product and technical competence of students. This approach gives students an insight into the operations and development of products, and marketing of products on the market and its presentation. The method we use is peer to peer approach to education, which, according to our experience, bring positive results in working with young people.

Zeleni-poslovi1

Project name: Green jobs

Project performer: organisation O.A.ZA., Technical school Ruder Boskovic

Status: in the making

Project leader: Igor Tačigin

Zeleni-poslovi-2

Comments

comments

Comments are closed.

newsletter volontiraj doniraj

Facebook