Projekti

8
Feb 2014
Posted By: In: , 0 Comments

Projekt Sustainaware 2014 je namijenjen mladim ljudima koji se žele informirati, educirati i uključiti u održivi razvoj društva kroz upoznavanje sa zelenim poduzetništvom.

Ciljevi projekta su:

 • Podizanje svijesti o važnosti održivog razvoja
 • Potaknuti mlade ljude da razvijaju svoje znanje o okolišu i kako on utječe na zdravlje
 • Potaknuti mlade ljude da počnu raditi kao socijalni poduzetnici i razviju kritičko mišljenje o zelenoj ekonomiji
 • Budućim vođama, nosiocima održivog razvoja, pomoći oko mentorstva mladim ljudima na lokalnoj razini
 • Privući 1500+ mladih u 8 zemalja sa “Sustainaware 2014” aktivnostima

Projekt se odvija u suradnji s 8 partnera iz čitavog svijeta.

Ime organizacije Država
Tierra Vida Argentina
Global Kids SAD
Nigerian Climate Youth Action Nigerija
Blue Ribbon India Indija
No Excuse Slovenia Slovenija
Hello Europa Mađarska
O.A.ZA. Održiva Alternativa ZAjednici Hrvatska
Verein Symbiose Lihtenštajn

Okosnica cijelog projekta je održivi razvoj i podizanje svijesti o važnosti istog, a međunarodne aktivnosti će promicati uzajamno razumijevanje i suradnju između ljudi iz različitih kultura.

Očekivani rezultati projekta su:

 • sudionici su osposobljeni za rješavanje tematike održivosti okoliša, okoliša i zdravlja, problema oko zelenih poslova, na osobnoj razini i razini zajednice
 • sudionici projekta uspijevaju novonaučene stvari provesti iz teorije u praksu u svakodnevnom životu
 • sudionici su stekli nove vještine i znanje u projektnom planiranju, komunikaciji, rješavanju problema, liderstvu, te ih primijenjuju kako bi pokrenuli samostalne projekte u svojim zajednicama
 • sudionici se i u budućnosti nastavljaju baviti važnim pitanjima oko održivog razvoja
 • roditelji dobivaju više informacija i obrazovanje o važnosti djece i njihovoj ulozi u održivom razvoju
 • uključivanje više od 2500 mladih u projekt

U sklopu projekta Sustainaware 2014 održali su se Dani održivog razvoja za mlade u Zagrebu, 6. i 7. Ožujka. Cilj Dana održivog razvoja za mlade je pomoći mladima da se uključe u održivi razvoj društva kroz tri segmenta: socijalni, ekološki i ekonomski. Ciljane skupina su osnovnoškolska i srednjoškolska djeca, odnosno mlade nezaposlene osobe. Naglasak je na važnosti edukacije djece o zaštiti prirode i okoliša te ostalim segmentima održivog razvoja i potaknuti mlade da preuzmu odgovornost za održivi razvoj društva kroz prezentaciju raznolikih mogućnosti i dobrobiti koje iz toga mogu imati.

Također, unutar projekta se trenutno radi na Youth manifestu koji ćemo predstaviti na Climate Summitu u rujnu ove godine u New Yorku.

Sustainaware

Nositelj projekta: No excuse – Slovenija

Partneri: Tierra Vida, Global Kids, Nigerian Climate Youth Action, Blue Ribbon, No Excuse Slovenia, Hello Europa, O.A.ZA. Održiva Alternativa Zajednici, Verein Symbiose

Voditelj projekta: Filip Brničević

VIJESTI

Dani održivog razvoja za mlade – NAJAVA

Dani održivog razvoja za mlade – IZVJEŠTAJ

Sustainaware-(2)

Comments

comments

8
Feb 2014
Posted By: In: , 0 Comments

Project Sustainaware 2014 is intended for young people who want to inform, educate and engage in sustainable development of society through the introduction with green entrepreneurship.

The project objectives are:

 • Raising awareness of the importance of sustainable development
 • Encourage young people to develop their knowledge about the environment and how it affects health
 • Encourage young people to work as social entrepreneurs and develop critical thinking about the green economy
 • Future leaders, holders of sustainable development, help in mentoring young people at the local level
 • Attract more than 1500 young people in eight countries with “Sustainaware 2014” activities

The project is being conducted in cooperation with eight partners from around the world:

 1. Tierra Vida – Argentina
 2. Global Kids – USA
 3. Nigerian Youth Climate Action – Nigeria
 4. Blue Ribbon – India
 5. No Excuse – Slovenia
 6. 6. Hello Europe – Hungary
 7. O.A.ZA. – Croatia
 8. Verein Symbiose – Liechtenstein

The backbone of the project is sustainable development and raising awareness of the importance of the same, and international activities will promote mutual understanding and cooperation between people from different cultures.

Expected results are:

 • participants are trained to solve problems of environmental sustainability, the environment and health, issues around green jobs, on a personal level and community level
 • project participants implement new things from theory to practice
 • participants gained new skills and knowledge in project planning, communication, problem solving, leadership, and applying them to launch independent projects in their communities
 • participants continue to deal with important issues about sustainable development
 • parents receive more information and education about the importance of children and their role in sustainable development
 • including more than 2500 young people in the project

Days of Sustainable Development for Young People were held on 6th and 7th March 2014 as a part of the project Sustainaware 2014. Main objectives  are to help young people to get involved in the sustainable development of society through three segments: social, environmental and economic. The target groups were primary and secondary school children, and young unemployed people. The emphasis is on the importance of educating children about nature and environment protection and other aspects of sustainable development and encourage young people to take responsibility for the sustainable development of society.

Also, the project is currently working on a Youth Manifesto which will be presented at Climate Summit in September in New York.

Sustainaware

Project performer: No excuse – Slovenija

Partners: Tierra Vida, Global Kids, Nigerian Climate Youth Action, Blue Ribbon, No Excuse Slovenia, Hello Europa, O.A.ZA. Održiva Alternativa Zajednici, Verein Symbiose

Project leader: Filip Brničević

NEWS

Days of Sustainable Development for Young People

Days of Sustainable Development for Young People – report

Sustainaware-(2)

Comments

comments

Comments are closed.

newsletter volontiraj doniraj

Facebook